เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ทะเบียนประวัติบุคลากร

เปิดอ่าน 490 views
ข้อมูลพนักงานส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว  อำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เลขที่ตำแหน่ง
วันที่บรรจุ
วันที่
วุฒิการศึกษา
สาขา
ที่
โอนย้ายมา
1
นางสุทธิวรรณ   มาลาศรี
ปลัด อบต.ศรีแก้ว
55-3-00-1101-001
 1 ส.ค. 2541
 1 ต.ค.47
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
2
นางสาวพัชมณ   บุญสุข
รองปลัด อบต.ศรีแก้ว
55-3-00-1101-002
 18 ก.ค.2546
 16 ก.ค.58
ปริญญาตรี
บริหารศาสตร์
3
นางสุภาวดี   รุ่งคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
55-3-04-2103-001
 1 ก.ค.2547
 3 ต.ค. 59
ปริญญาโท
บริหารศาสตร์
4
นางสมิท   คชแพทย์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
55-3-01-2101-001
 14 ก.ย. 2548
  1 มิ.ย. 49
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
5
นางชญาณ์นันท์   อธิตกานต์โภคิน
นักพัฒนาชุมชน
55-3-01-3108-001
 26 ก.พ. 2551
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
6
นางสาวณิชชา  สองสีดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
55-3-01-3103-001
 6 พ.ย. 2549
 1 พ.ค.53
ปริญญาตรี
บริหารศาสตร์
7
นางสาวณัฐนันท์   ทนงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี
55-3-04-3201-001
 6 พ.ย. 2549
 16 พ.ค.55
ปริญญาตรี
บริหารศาสตร์
8
นางสาวมินตรา   มนตรีวงษ์
จพง.จัดเก็บรายได้
55-3-04-4204-001
 28 พ.ย. 2557
 3 ต.ค. 2559
ปริญญาตรี
9
นางวิไลศักดิ์   ไชยสัตย์
ครู
33-2-0284
 29 ธ.ค. 2554
ปริญญาโท
ศึกษาศาสตร์
10
นางธนภรณ์   ประจวบ
ครู
33-2-0593
 1 ก.ย 2555
ปริญญาโท
ศึกษาศาสตร์
11
นางสาวรุ่งฤดี   แก้วมุกดา
ครู
33-2-0592
 1 ก.ย 2555
ปริญญาโท
ศึกษาศาสตร์