เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

บริษัทขนส่งจำกัด(บขส) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอเรียกเข้าทำงาน

เปิดอ่าน 412 views

ด้วยบริษัท ขนส่ง จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานภายในและบุคคลภายนอก จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดสอบคัดเลือก
1. ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 4
คุณวุฒิการศึกษา
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4
คุณวุฒิการศึกษา
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา

3. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2
คุณวุฒิการศึกษา
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.)

การสมัครสอบ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ถึงวันที่ 20 กันยายน 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.transport.co.th/ ค่าธรรมเนียมการสอบ 280 บาท